Make your own free website on Tripod.com
SLOW Club pictures
SLOW Club pictures
Photos of member planes and field action
« previous | next »
Ki-76
Ki-76 
 
Kouskai Ki-76 Profile Carrier, Nelson .36